Wednesday, October 28, 2009

Happy besday En shamir

thankh shahrul ..awk memg ketua yg bgs..x sangka jd jgk err majls kita rancang2..walaupn x ramai yg join,tp best gilaa huhuhuu...majlis tetap gempak walaupn tanpa kehadrn mereka

SW dihati........


Masa besday en shamir...Wednesday, October 14, 2009huhuuu....apa khabaq semua,kembali lagi..hari ini saya masukkan apa yang saya dan rakan-rakan kumpulan saya prezen baru-baru ini,best gila masa prezen itu panas betul soal jawabnya...isunya tentang kerja sosial di sekolah dan masalah dalam pendidikan,biasalaa isu ini hangat sikit dengan masalah-masalah pelajar sekarang..


KERJA SOSIAL DI SEKOLAH
Kerja sosial adalah suatu profesyen yang memupuk perubahan sosial, menyelesaikan pelbagai masalah dalam perhubungan antara individu atau manusia dan seterusnya memperkasakan serta membebaskan manusia ke arah kesejahteraan hidup. Di Malaysia amalan kerja sosial umumnya lebih dikaitkan dengan pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). JKM juga merupakan agensi terbesar kerja sosial yang menggunakan tidak kurang daripada 3,000 orang pekerja ketika ini. Hanya satu pertiga daripada tenaga kerja tersebut terlibat secara langsung dengan kerja-kerja kes sosial. Sebahagian lainnya adalah pekerja sokongan dan bukan bertaraf taknikal dan professional.

KERJA SOSIAL DI SEKOLAH DARI ASPEK SEJARAH

Bermula dengan usaha organisasi sukarela iaitu pada tahun 1906 di New York.
 Dua buah rumah :
# penempatan("settlement house"),
# Hartley house dan Greenwich house
 Mary Marot, seorang guru dan penghuni rumah tersebut, membentuk komiti guru pelawat di peringkat rumah penempatan.
 Dalam masa yang sama persatuan pendidikan wanita memperkenalkan konsep 'home and school visitor' untuk memperbaiki komunikasi antara sekolah dan rumah.
 Di Connecticut pengarah Klinik Psikologi Hartford telah melantik 'special teacher' untuk membantu dalam lawatan ke rumah dan bertindak sebagai penghubung antara klinik dan sekolah
 Skidmore (1994), mengulas bahawa kerja sosial di sekolah bermula sejak 1906 bila Boston, Hartford dan New York States memasukkan proses pertolongan kerja sosial sekolah dalam sistem pentadbiran daerah mereka.
 Sehingga hari ini, banyak sekolah mempunyai pekerja sosialnya sendiri yang bersedia berkhidmat menangani permasalahan yang timbul di kalangan pelajarnya.


Objektif Pekerja Sosial Sekolah


Objektif Kerja Sosial
 Objektif kerja sosial yang telah digariskan oleh Persatuan Pekerja Sosial Amerika menjelaskan bahawa tujuan kerja sosial ialah untuk memperbaiki atau mengembalikan kefungsian sosial individu dan masyarakat ke arah meningkatkan kesejahteraan sosial serta kualiti hidup. Klien kepada pekerja sosial boleh terdiri dari individu, keluarga, komuniti dan juga organisasi (Johnson, 1992).

Intervensi Kerja Sosial

 1) Meningkatkan atau memperkembangkan kemampuan penyelesaian masalah dan kemampuan individu menangani atau menghadapi masalah,
 2) Menghubungkan orang ramai dengan sistem yang menyediakan sumber perkhidmatan dan peluang-peluang sosial
 2) Meningkatkan keberkesanan operasi sesuatu sistem dalam memberi perkhidmatan,
 4) Membentuk atau memperbaiki polisi sosial.OBJEKTIF

1. Meningkatkan penyelesaian masalah boleh dikaitkan dengan praktis di peringkat individu di mana pekerja sosial bekerja dengan pelajar, ibubapa dan guru untuk menyelesaikan satu-satu masalah sosial yang wujud.
2. Menghubungkan dengan sumber boleh dicapai dengan pekerja sosial menghubungkan masalah yang dihadapi dengan sumber-sumber penyelesaian masalah yang wujud dalam sistem sekolah dan juga di luar sistem.
3. Meningkatkan keberkesanan sesuatu sistem di mana ianya boleh dicapai dengan bekerja di dalam sistem yang sedia ada di sekolah seperti Unit Bimbingan dan Kaunseling, Unit Disiplin, Pentadbiran sekolah serta Persatuan Ibubapa dan Guru.
4. 4. Membangun dan memperbaiki polisi sosial boleh dilakukan oleh pekerja sosial di sekolah selepas melakukan penyelidikan secara langsung atau tidak langsung sepanjang penglibatan di sekolah.

Fungsi Pekerja Sosial Dalam 3 Bahagian

 Perundingan (consultancy)
 Pengurusan Sumber (Resource Management)
 Pendidikan (education


Contoh Dalam Bahagian Perundingan
 Enabler
= meningkatkan keupayaan individu atau kumpulan pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui kerja kes atau intervensi kerja sosial.
 Planner
= iaitu dengan mengkoordinasi pembangunan program dan polisi sosial yang berkaitan dengan pembangunan sekolah dan pelajar melalui penyelidikan dan perancangan.
 Facilitator
iaitu dengan menjadi penunjuk cara kepada sesebuah organisasi seperti Persatuan Ibu bapa dan Guru untuk bergerak dengan lebih berkesan serta berkembang dengan lebih cepat dan positif.


Contoh Dalam Bahagian Pengurusan Sumber

 Broker atau Advocater
iaitu menjadi perantara antara pelajar atau ibu bapa dengan sumber yang berkaitan di dalam atau di luar sistem sekolah.
 Convener atau Mediator
iaitu dengan menghubungkan kumpulan atau organisasi dalam sekolah dengan jaringan pembangunan sumber di luar sistem sekolah


Contoh Dalam Bahagian Pendidikan
 Trainer
= dengan penuju cara atau mengajar melalui pembangunan kakitangan.
 0utreach worker
= dengan menyampaikan maklumat kepada masyarakat atau ibubapa mengenai sesuatu isu sosial.


Masalah Dalam Pendidikan

1. Masalah menyediakan peluang pendidikan kepada orang miskin dan kumpulan minoriti.
2. Banyak kekeliruan berlaku disebabkan matlamat sebenar pendidikan.
3. Masalah persekitaran tempat yang kurang memuaskan di sesetengah sekolah.

Masalah menyediakan peluang pendidikan kepada orang miskin dan kumpulan minoriti.
 Peruntukan kewangan adalah sedikit kepada sekolah di daerah yang kebanyakannya terdiri daripada golongan berpendapatan rendah serta sekolah di daerah yang mempunyai golongan minoriti yang ramai. Dalam masyarakat kita, pencapaian akademik adalah berkait rapat dengan status sosioekonomi seseorang.

Banyak kekeliruan berlaku disebabkan matlamat sebenar pendidikan.
 Terdapat satu macam persetujuan di mana sekolah sepatutnya mengajar kemahiran asas dalam membaca, menulis dan aritmetik. Walau bagaimanapun, terdapat kontroversi dalam kalangan kumpulan yang mempunyai kepentingan yang berbeza berkenaan pendidikan yang sepatutnya diusahakan dan dicapai.

Masalah persekitaran tempat kerja yang kurang memuaskan di sesetengah sekolah
 Ia merangkumi bayaran gaji yang rendah dan martabat rendah, penyalahgunaan dadah dan alkohol dalam kalangan pelajar, ancaman fizikal dan ugutan daripada sesetengah pelajar, bekalan pengajaran yang kurang, dan perbandingan bilangan di antara pelajar dan guru yang amat ketara.

Rumusan

Pekerja sosial di sekolah adalah membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah sosial yang boleh mengganggu proses pembelajaran.
 Satu kerjasama jitu antara institusi yang memainkan peranan dalam menangani masalah sosial pelajar perlu diwujudkan.
 Secara keseluruhannya, jelas kepada kita bahawa penempatan pekerja sosial di sekolah sepenuh masa amat diperlukan untuk menolong menyelesaikan masalah yang wujud.

Kebajikan sosial sentiasa dikaitkan dengan pertolongan utama yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat amnya dan individu khususnya bagi meneruskan kehidupan dengan baik ekoran perubahan perekitaran ekonomi dan sosial serta memastikan kestabilan dan pembangunan institusi.
Kebajikan sosial merupakan komponen dasar sosial yang paling penting. Kebajikan sosial juga merupakan konsep paling asas dalam Dasar Sosial. Spicker (1995) misalnya mengatakan dasar sosial adalah berkaitan dengan kebajikan sosial dan perkhidmatan sosial. Sebagai sebuah institusi sosial yang proaktif, kebajikan sosial seharusnya sentiasa memantau keadaan-keadaan sosial yang berisiko untuk menjadi masalah sosial. Ini boleh dilakukan dengan cara mengunjur, mencelah dan meencegah indikator-indikator sosial berisiko yang boleh meletakkan masyarakat dalam keadaan yang merbahaya. Prosedur analisis masalah sosial yaang berterusan dapat membantu masyarakat mengambil langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan pencelahan keadaan kepada masalah sosial. Prosedur ini juga mampu menghapuskan persepsi negatif masyarakat terhadap fungsi atau hanya setelah sesuatu masalah sosial melanda; bukannya melindungi masyarakat sebelum sesuatu masalah sosial melanda.
Pada hari ini Institusi kebajikan sosial mempunyai fungsi dan peranan yang amat besar dalam memajukan kehidupan masyarakat. Kerajaan di kebanyakan negara menyediakan pelbagai peluang sosial bagi mengupaya dan komuniti setempat. Idea memajukan atau meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat menerusi usaha-usaha pembangunan komuniti yang bersifat kolektif ini bukanlah idea baru. Terdapat banyak institusi yang menyediakan bantuan kepada golongan yang memerlukan contohnya seperti Institusi Pemulihan Akhlak dan Penjara iaitu untuk kategori masalah tingkah laku jenayah, Sekolah Akhlak untuk Delinkuensi, Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk Kemiskinan dan sebagainya. Berbanding dahulu tidak banyak institusi menyediakan bantuan.
Aspek dalam kebajikan sosial haruslah memfokuskan kepada individu-individu yang berkenaan contohnya seperti individu Kanak-kanak antara golongan individu yang harus dititik beratkan. Pada hari ini Kanak-kanak perlu dilindungi daripada semua bahaya termasuklah jenis penyalahgunaan, penyeksaan, penderaan dan eksploitasi. Di samping itu, penekanan khusus diberi kepada perkembangan sihat kanak-kanak dari segi fizikal, emosi, sosial dan mental. Mereka juga dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai supaya mereka mempunyai haluan dan tujuan sebagai generasi serta pemimpin pada masa hadapan.

Friday, September 11, 2009

Kenapa Manusia Bermasalah

Setiap orang mempunyai masalah masing-masing; namun bergantung pada individu dalam mencari proses menyelesaikannya. Terdapat pelbagai faktor yang mengundang kepada manusia bermasalah. Namun, pada kali ini kupasan hanya akan dibuat berdasarkan faktor struktur peluang yang dilihat dalam pelbagai aspek.
Faktor pertama yang menyebabkan manusia bermasalah disebabkan tiada struktur peluang melalui pendidikan. Masalah ini dipengaruhi oleh tahap pendidikan sesebuah keluarga. Tahap pendidikan keluarga miskin yang rendah turut memberi kesan kepada anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna.
Faktor kedua ialah kehadiran pekerja asing diakui dapat membantu negara mengatasi masalah kekurangan pekerja.Malah ia turut membantu mencapai kadar pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam masa yang sama menyebabkan ramai rakyat Malaysia menganggur. Hal ini disebabkan kebanyakan peluang dimiliki oleh pekerja asing. Kelembapan ekonomi juga menyebabkan struktur peluang pekerjaan adalah sangat terhad. Oleh itu menyebabkan manusia tidak mahu berubah kerana mereka rasa peluang pekerjaan tidak ada pada mereka. Manusia bermasalah juga disebabkan terlalu memilih pekerjaan, mereka sangkakan contohnya mereka berkelulusan undang-undang hanya layak untuk berkerja sebagai peguam sahaja, bukan pekerjaan yang lain. Manusia terlalu memlih pekerjaan yang lebih standart, menyebabkan mereka terlalu sukar untuk membaiki diri mereka.
ICT kini tidak lagi boleh disangkal kewujudannya. ICT berpeluang untuk menyediakan peluang pendapatan dan pekerjaan. Jadi tidak hairan jika kita sering kali terdengar atau terbaca kes-kes yang berkaitan manipulasi seseorang pihak terhadap pihak yang lain. Sebagai contoh, penyalahgunaan teknologi di mana seseorang yang bertanggungjawab membaiki telefon bimbit atau komputer riba pelanggannya di dapati bersalah kerana terlibat dalam menggodam di mana berlaku pencerobohan maklumat sulit. Selain itu, internet juga menyediakan seksyen yang menarik iaitu borak melalui internet, IRC (Internet Relay Chat), yang membolehkan beribu-ribu pengguna internet sedunia berborak, berbincang, dan bertukar idea pada masa yang sama. Ini menyebabkan masalah pelayaran laman web yang berunsur pornografi semakin serius di kalangan remeja. Gambar-gambar pornografi di internet senang dicari dan tanpa pengetahuan orang lain. Dengan hanya klik tetikus sahaja mereka boleh mendapat sumber pornografi yang banyak. Hal ini menyebabkan mereka semakin ketagihan terhadap pencarian gambar pornografi di internet seterusnya berlakunya gejala-gelaja sosial seperti pergaulan bebas, bohsia, pembuangan bayi, lari dari rumah dan kes-kes jenayah.
Malaysia ialah sebuah negara membangun yang mementingkan kebajikan rakyat. Walaubagaimanapun, masih timbul isu di mana pihak yang bermasalah dan layak untuk menerima bantuan kebanyakan daripadanya segan atau sengaja tidak mahu menerima bantuan yang dihulurkan kerana tidak mahu dianggap sebagai seorang yang bermasalah. Golongan tersebut menganggap kehidupan mereka sekarang adalah dalam keadaan baik dan sejahtera walaupun hakikatnya masyarakat melihat sebaliknya. Oleh sebab itu, peluang untuk mendapat sesuatu bantuan yang dihulurkan gagal disebabkan mentaliti sesetengah individu.
Seterusnya, pergolakan politik yang melanda di sesebuah negara menyebabkan rakyat negara tersebut akan menjadi mangsa permainan politik antara pihak yang bertelingkah. Contoh yang paling nyata, rakyat negara Thailand bergaduh sesama sendiri kerana berlainan parti politik sehingga sanggup membunuh,mencederakan dan mogok beramai-ramai menyebabkan negara mengalami kerugian dan peratus kemiskinan menjadi semakin tinggi dan rakyat menderita akibat pergolakan politik ini.
Selain itu, Sesebuah negara yang mengamalkan driskriminasi terhadap kaum minoriti menyebabkan kaum itu dipinggirkan dan tidak diberi peluang untuk memajukan diri seperti dasar apartheid yang membezakan kaum kulit putih dan kaum kulit hitam dimana kaum kulit hitam terpinggir daripada menerima pendidikan, pekerjaan dan peluang perniagaan menyebabkan mereka ditindas dan menjadi mangsa kemiskinan di negara sendiri.
Manusia bermasalah dari struktur peluang adalah disebabkan oleh sikap individu itu sendiri. Peluang memang luas dan terbuka tetapi faktor demanding individu itu menjadikan peluang itu tertutup. Ada juga sesetengah manusia yang tidak boleh menerima perubahan, mereka berada di takuk yang lama dan tidak mahu mengikuti arus pembangunan. Mereka tidak mahu berubah, terlalu rigid dan taksub dengan budaya kaum masing-masing sehingga mengabaikan keperluan hidup yang kini semakin global. Mereka akan ketinggalan dan mundur, sikap manusia yang tidak memikirkan masa dengan anak-anak mereka. Jika mereka miskin, adakah anak-anak mereka juga perlu menyambung kitaran itu dan terus menderita dalam kemiskinan hidup? Contohnya golongan orang asli, kerajaan telah menyediakan banyak kemudahan dan membuka peluang kepada mereka untuk mendapatkan hidup yang selesa, lebih moden serta lengkap dengan pelbagai keperluan. Walaupun bukan semua golongan ini tidak boleh beradaptasi dengan pembangunan tetapi segelintir daripada golongan ini menolak mentah-mentah dan tidak mahu menerima perubahan sedangkan ia tidak mendatangkan kerugian kepada mereka. Manusia yang berminda kuno ini harus diberikan kesedaran, jika mereka miskin dan ketinggalan ia akan memberi kesan buruk kepada masa depan diri serta keluarga mereka bahkan Negara juga mendapat masalah kelak.
Sudah semestinya tekanan hidup merupakan satu masalah dalam kehidupan manusia tetapi dari pandangan struktur peluang, bagaimana ia boleh dikatakan mendatangkan masalah? Tiada peluang untuk mendapatkan pendidikan sempurna boleh menyebabkan tekanan hidup. Orang kata biar miskin wang tetapi kaya dengan pengetahuan. Dalam kehidupan kita memang memerlukan wang, ia merupakan keperluan asas hidup. Kadangkala peluang yang melimpah ruah akan menjadikan manusia itu alpha dan lupa diri. Kini, di zaman moden banyak skim pinjaman, penggunaan kad kredit dan sebagainya. Ianya nampak mudah, mewah dan semua orang boleh memilikinya. Tetapi apabila terlalu asyik berbelanja, perbelanjaan yang tidak terkawal serta boros maka, ia akan menimbulkan masalah kepada individu itu. Hutang sekeliling pinggang, bukankah ia adalah beban yang boleh mendatangkan tekanan hidup. Apabila peluang terlalu luas, manusia akan lupa diri dan bila mana peluang itu tiada manusia akan merungut. Semua itu adalah di atas kebijaksanaan kita membuat keputusan, berfikir dengan waras dan sentiasa berhati-hati dalam membuat keputusan. Semuanya berdasarkan pengalamana dan pengetahuan yang kita miliki.

Monday, August 31, 2009

Video Mat Rempit

Statistik Mat Rempit @ Lumba HaramSunday, August 30, 2009

Aksi-aksi Mat rempit
ContoH-ContoH GamBar Mat RempitAdd Video

Mat RemPiT @ LumBa HaRam

Mat Rempit merupakan istilah kepada penunggang motosikal yang terlibat dalam perlumbaan haram, biasanya dengan menggunakan moto kapcai atau skuter. Ia merupakan satu gejala sosial remaja di Malaysia sekarang. Minah Rempit pula boleh jadi merupakan seorang pelumba perempuan, atau teman wanita Mat Rempit. Walaupun kebanyakan Mat Rempit sering berlumba, ada juga yang cuma menunggang secara berbahaya di jalan raya. Mat Rempit biasanya berkumpulan dan akan berlumba di tengah-tengah kota pada malam hujung minggu. Mat Rempit juga telah dikaitkan dengan kegiatan gengster, rompak berkumpulan, pergaduhan, laku musnah, kecurian dan buli. Kebanyakan motosikal yang digunakan Mat Rempit tidak memenuhi piawai, ataupun telah diubah suai dengan banyak. Malah ada juga Mat Rempit yang tidak mempunyai lesen sah, tidak membayar cukai jalan dan menaiki motosikal curi. Kini, taman perumahan turut telah ditukar menjadi litar lumba oleh Mat Rempit. Dianggarkan di Malaysia sahaja terdapat kira-kira 200,000 Mat Rempit. Istilah Mat Rempit ini turut digunakan di Singapura dan Indonesia untuk tujuan yang sama.
Mereka beraksi pada waktu senja, malam atau selepas ibu bapa pulang daripada bekerja. Remaja ini mencuri kunci motosikal atau memberi alasan membeli barang di kedai berdekatan atau pergi ke pasar malam. Ibu bapa tidak sedar anaknya boleh pergi jauh sehingga ke Kuala Lumpur. Mereka beraksi di celah-celah kereta yang penuh sesak di Kuala Lumpur untuk mendapat perhatian orang ramai. Di Kuala Lumpur jalan yang popular ialah Jalan Raja Laut, Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Bukit Bintang. Lebuh raya Lekas di Semenyih yang belum siap sepenuhnya telah mengorbankan beberapa remaja belasan tahun akibat merempit.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Mat_Rempit

Mat Rempit bukanlah satu fenomena baru, malah ia amat dikenali dikalangan masyarakat umum di Malaysia. Terma ‘Mat Rempit’ di Malaysia bermaksud individu yang menyertai perlumbaan haram menggunakan motosikal berkuasa kecil (Rozmi Ismail, 2004/2005). Mereka juga di cap sebagai samseng jalanraya kerana sering menimbulkan kekecohan di jalanraya dan dikaitkan dengan pelbagai masalah sosial seperti merompak, merogol, menyerang serta membunuh orang yang melawan mereka. Media arus perdana acapkali melaporkan pandangan dan bantahan awam akibat dari kekacauan yang ditimbulkan oleh Mat Rempit seperti gangguan ketenteraman awam seperti bunyi bising pada waktu tengah malam, masalah dadah dan arak, mencuri untuk tujuan membeli dadah, pertaruhan, berkongsi perempuan dan seks rambang beramai-ramai. Aktiviti mereka bukan sahaja melanggar batas-batas norma dan nilai sosial masyarakat dan mereka telah membawa satu perubahan cara hidup yang menjurus kepada satu petumbuhan sub-budaya baru.

Perkataan rempit sebenarnya diambil dari bahasa inggeris ‘ramp-it’ yang menggambarkan pelumba memeras minyak di jalan raya (litar) yang akhirnya menjadi nama jolokan rempit bagi kumpulan terlibat (Rozmi Ismail, 2004). Akhir-akhir ini isu Mat Rempit menjadi semakin hangat dan merungsingkan semua pihak sehingga timbul perdebatan dari segi nama yang sesuai harus diberi kepada mereka misalnya ianya patut diberi nama dajal rempit kerana nama Mat Rempit nampak bersopan dan tidak sesuai dengan kelakuan mereka yang amat bertentangan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Malaysia. Namun apa yang jelas mereka adalah pelumba haram atau pelumba jalanan yang sentiasa wujud pada waktu malam di kawasan-kawasan tertentu dan menganggu masyarakat sekeliling.
http://www.youth.org.my/ippbm/penyelidikan/Rozmi.Norhayati.pdf
Antara faktor-faktor yang menjadi punca wujudnya virus “Mat Rempit” ini ialah :
Perasaan ingin mencuba
Oleh sebab desakan naluri remaja yang suka mencuba dan tidak takut kepada resiko yang bakal ditempuh, mereka berani melakukan apa sahaja. Mereka ini mudah berasa seronok dan ingin mencuba apa-apa yang dipaparkan oleh media.
Terpengaruh dengan rakan
Pengaruh rakan sebaya juga banyak memainkan peranan di dalam menentukan pemilihan aktiviti yang gemar dilakukan oleh sekelompok remaja ini. Remaja mudah terikut-ikut dengan apa-apa yang dilakukan oleh rakan sebaya mereka tanpa memikirkan resiko yang bakal ditempuhi.

Gaya hidup dan taraf pendidikan
Gaya hidup remaja itu sendiri juga merupakan pendorong gejala “Mat Rempit” ini berlaku. Kebanyakkan remaja yang berpendidikan rendah yang terlibat dalam kancah gejala “Mat Rempit” ini. Pergaulan mereka hanya terdedah kepada kelompok yang sama dan memiliki pemikiran yang sama apatah lagi masing-masing memberi galakan ke arah negatif antara satu sama lain seperti cabar mencabar dan sebagainya. Keseronokan dan kepuasan merupakan tujuan utama dalam diri mereka.
Kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa
Kurangnya kasih sayang dan perhatian turut mempengaruhi tindakan serta sikap remaja. Apabila mereka merasa bosan, mereka akan mengambil jalan mudah dengan mencari hiburan di luar rumah bersama rakan-rakan yang lain. Lebih-lebih lagi ibu bapa yang suka berleter tatkala mereka berada dirumah. Hal ini membuatkan diri meraka merasa bosan dengan sikap ibu bapa tersebut.
Dengan demikian, virus “Mat Rempit” harus dibendung dengan segera sebelum ia menjadi penyakit yang paling parah dalam masyarakat kita. Semua pihak harus memikirkan apakah cara yang paling terbaik untuk mengatasi gejala sosial ini. Jika ia tidak dibendung dengan segera, ditakuti ia akan menjadi virus yang paling merbahaya di negara ini. Kalau dahulu mereka hanya merempit, tetapi sekarang golongan ini semakin berani melakukan apa sahaja sehingga sanggup membunuh dan sebagainya. Seolah-olah mereka tidak takut kepada hukuman yang bakal diterima.

Maka di sini terdapat beberapa cara untuk mengatasi dan membendung virus “Mat Rempit” ini daripada terus menular dalam masyarakat. Antaranya ialah :
Peranan dan tanggungjawab ibu bapa
Ibu bapa seharusnya menyedari bahawa kasih sayang dan perhatian yang secukupnya perlu diberikan kepada anak-anak mereka agar mereka mersai diri mereka dikasihi dan dihargai. Jangan terus membiarkan anak-anak menjadi liar gara-gara kegagalan ibu bapa memberi perhatian secukupnya. Luangkan sedikit masa untuk bersama dengan anak-anak. Bertanyakan masalah, mendengar luahan dan rintihan hati mereka.
Penguatkuasakan undang-undang dengan lebih efektif
Penguatkuasa undang-undang memang perlu untuk membendung virus ini. Di sarankan ianya agar lebih tegas daripada undang-undang yang sedia ada. Jangan biarkan mereka berasa lali dan tidak kisah dengan hukuman yang bakal mereka terima.
Dekati mereka dengan berhemah dan hikmah
Dekatilah “Mat-mat Rempit” dengan berhemah dan hikmah. Mungkin dengan cara ini mereka akan berasa diri mereka dihargai. Kata-kata motivasi dan kaunseling juga diperlukan untuk membendung virus ini. Jangan terus memberi tekanan kepada mereka. Sepertimana kita ketahui zaman remaja memang penuh dengan tekanan dan gelora. Mereka sentiasa inginkan perhatian masyarakat. Oleh itu berinteraksilah secara matang dengan golongan remaja ini, jangan memperlakukan diri mereka seperti budak kecil.
Sebagai kesimpulannya, kita jangan terlalu menyalahkan dan menunding jari kepada golongan remaja. Sebaliknya kita sebagai individu dewasa, bantulah golongan ini dengan profesional dan matang. Dekatilah mereka agar mereka merasakan diri mereka dihargai dan tidak tersisih daripada masyarakat.
http://ibnismail.wordpress.com/Istilah aksi Mat Rempit

Wheelie - menunggang laju sambil mengangkat tayar di bahagian depan.
Wikang - menunggang sambil mengangkat tayar di bahagian belakang.
Scorpion - menunggang motosikal sambil kaki menghala di bahagian atas.
Superman - menunggang laju sambil terbaring persis aksi superhero, Superman.
Pereng/corner -bahagian meletak kaki bergesel di jalan raya ketika menunggang di selekoh.

FAKTAMengikut statistik PDRM, sejak 2001 sehingga Mei lalu 3,182 penunggang ditahan kerana pelbagai kesalahan lalu lintas dan 2,970 daripadanya berusia antara 16 tahun dan 25 tahun.
Statistik Ops Sikap IX tahun lalu menunjukkan sebanyak 62 peratus atau 144 daripada 233 kematian membabitkan penunggang motosikal.
Lima puluh enam peratus atau 3,487 daripada 6,223 kematian akibat kemalangan jalan raya sepanjang 2004 juga membabitkan penunggang motosikal.
FAKTAKesalahan: Memandu secara melulu dan merbahaya
Peruntukan undang-undang: Seksyen 42 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan 1999) yang membawa hukuman penjara maksimum lima tahun dan denda antara RM5,000 hingga RM15,000 dan lesen memandu digantung tidak kurang daripada dua tahun, jika sabit kesalahan.
http://www.malayonline.net/v2/viewtopic.php?t=2654

Ciri-ciri Mat Rempit

Bagaimana kita dapat mengenali Mat Rempit? Adakah dengan membawa motosikal yang laju dan berkonvoi dianggap sebagai Mat Rempit? Ciri-ciri Mat Rempit secara umum ialah seperti berikut:
1.Dua personaliti iaitu ketika di rumah mereka menunjukkan perwatakan yang baik, sopan dan tidak menunjukkan sifat agresif yang ketara, sebaliknya di luar rumah berperangai seperti seorang raja khususnya di atas jalan raya dengan motosikal.
2.Dikenali sebagai samseng jalan raya kerana berlumba motosikal tanpa mempedulikan keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
3.Dikaitkan dengan jenayah ragut yang memberi kecederaan dan ada kala membawa kepada kematian mangsa.
4.Tidak patriotik iaitu tahap jati diri dan bangga terhadap negara yang amat rendah.
5.Kebanyakan dari keluarga bermasalah (90%).
6.Tinggal di rumah yang sempit.
7.Kerap dan suka tumpang tidur di rumah kawan.
8.Majoriti adalah kaum Melayu diikuti India.
9.Satu pertiga adalah anak pendatang asing ada kad pengenalan merah.
10.Gemar motosikal jenis Yamaha RXZ (dianggap model rasmi), Modenas Kriss dan Lagenda, Honda EX5, Yamaha Nuovo dan Suzuki 100.
11.Kategori kerja termasuk penganggur, pekerja kilang, mat despatch (penghantar surat), penjual burger jalanan, pembantu bengkel kenderaan dan pelajar (sekolah dan IPT).
12.Identiti tersendiri seperti plat motosikal bertampal pelekat hitam, kumpulan boleh cecah 200 orang, nombor pendaftaran tidak lengkap dan nombor terbalik untuk elak ditangkap ketika operasi pencegahan, gelaran ‘sifu, abang pendek’ serta sikap setia kawan yang sangat tinggi.
13.Berpengalaman ditangkap oleh polis sama ada sekali atau beberapa kali.
14.Menganggotai Geng Mat Rempit seperti Apache (Kuala Lumpur), Budak Shell (Kuala Lumpur), Man Botak (Pantai Timur), Man Kerinting (Pantai Timur) dan Skuter Boys (Sungai Besi, KualaLumpur).


Sejak akhir-akhir ini kegiatan pelumba haram motosikal ataupun dikenali sebagai ‘Mat Rempit’ mendapat perhatian daripada masyarakat. Malah terdapat sebuah filem yang menceritakan kisah Mat Rempit ini dan mendapat sambutan. Filem ‘Remp-It’ ini menambah lagi keprihatinan khalayak untuk mengetahui kewujudan golongan remaja dan belia yang rata-ratanya anak muda dan cukup sempurna fizikalnya.Istilah Mat Rempit telah dipopularkan oleh media. Perkataan ‘Rem’ adalah perlakuan memulas pedal tangan pada motosikal bagi memerah minyak sebagai aksi memecut. Semakin kuat pulasan, semakin lajulah motosikal berkenaan. Si Rempit akan bersorak jika dapat memecut dan memintas rakan-rakan yang lain. Manakala ‘Pit’ adalah dari perkataan ‘pit stop’ yang ada di litar lumba. Gabungan perkataan ini membentuk ‘Rempit’ yang menggambarkan pelumba motosikal melakukan pelbagai aksi kreatif, menarik dan membahayakan. Antara aksi-aksi tersebut ialah ‘wheelie’ (menunggang laju sambil mengangkat tayar hadapan), ‘wikang’ (menunggang sambil mengangkat tayar belakang), ‘scorpion’ (menunggang motosikal sambil kaki menghala di bahagian atas), ‘superman’ (menunggang laju sambil berbaring mendepakan tangan), ‘pereng/corner’ (bahagian meletak kaki bergesel di atas jalan raya semasa membelok di selekoh). Mat merujuk kepada pelaku atau penunggang motosikal ini. Perkataan baru yang boleh dipopularkan ialah ‘merempit’ yang bermaksud melakukan aksi lumba motosikal dan boleh mendatangkan mudarat kepada penunggang dan pengguna jalan raya yang lain.Kajian oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia dengan kerjasama Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Malaysia mendedahkan 87 peratus Mat Rempit adalah golongan yang berusia 14 hingga 25 tahun. Bosan adalah faktor utama mereka merempit (48.1 peratus) diikuti mengisi masa lapang (38 peratus) dan pengaruh kawan (27.8 peratus).Jumlah tangkapan pelumba haram yang dilaporkan semakin bertambah setiap tahun. Dari tahun 2001 hingga 2004, jumlah tangkapan yang dilakukan oleh PDRM adalah sebanyak 5,332 kes di seluruh Malaysia. Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 1,041 kes (Jadual 5). Dari tahun 2006 hingga Mac 2009, pihak polis telah melakukan 7,989 operasi sekatan jalan raya ke atas Mat Rempit dan menahan 2,609 penunggang motosikal dan 2,431 telah didakwa. Dalam satu operasi pencegahan yang dijalankan didapati kebanyakan yang ditahan dalam lingkungan umur 16 hingga 28 tahun.Mat Rempit menjadi beban sosial kepada masyarakat dan negara. Beban kepada diri mereka sendiri adalah perilaku jenayah apabila dikaitkan dengan kematian dan mendatangkan kecederaan. Sehingga kini beberapa kes kematian melibatkan pelumba haram motosikal termasuk kes bergaduh dan berakhir dengan kematian Mat Rempit Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Di Pulau Pinang pula, sekumpulan Mat Rempit membaling batu ke arah Balai Polis Kubang Semang kerana tidak puas hati dengan tindakan polis menahan dua orang rakan mereka yang sedang merempit.Mat Rempit diberikan imej negatif kerana tindakan mereka dan kegiatan jenayah yang lain seperti ragut, minum arak, berzina, tingkah laku ganas dan menghisap dadah. Awal-awal lagi kriteria Mat Rempit adalah gambaran yang negatif dan buruk. Ini memberi mesej bahawa Mat Rempit memberi dan membawa masalah. Rata-rata mereka yang merempit berumur 16 hingga 25 tahun kerana peringkat umur ini kebanyakannya masih bujang. Majoriti adalah lelaki dan pelbagai latar belakang keluarga. Kegiatan merempit akan berkurangan setelah mereka yang terlibat berkahwin dan beranak-pinak.Kajian yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IPPBM) ke atas aktiviti lumba haram dalam kalangan 173 orang belia yang terlibat mendapati 53.7 peratus daripada mereka tinggal bersama ibu bapa sendiri, 28 peratus pula tinggal bersama rakan atau saudara mara dan 10.4 peratus tinggal bersama salah seorang ibu atau bapa mereka. Selain itu, sebanyak 6.9 peratus tinggal bersama keluarga sendiri (yang telah berkahwin) dan selebihnya 0.6 peratus tinggal bersama ibu atau bapa tiri (Jadual 6). Dapatan ini bertepatan dengan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia iaitu ‘Family Transformations in the Context of Changing Trends in Women’s Work and Lifestyle in Malaysia’ yang mendapati isu dan masalah dalam rumah tangga lebih kerap berlaku terhadap pasangan atau keluarga yang tinggal di kawasan bandar berbanding luar bandar. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah suami tidak memberi keperluan ekonomi, keganasan rumah tangga dan anak-anak terlibat dengan kegiatan yang tidak diingini.Kehadiran Mat Rempit adalah simptom kecil daripada penyakit utama yang lebih besar. Keadaan jiwa mereka yang sentiasa bergelora dan ingin memenuhi pelbagai impian. Banyak perkara yang mahu dicapai dan dimiliki. Ketika peringkat inilah, mereka terdedah kepada bermacam-macam tarikan seperti hiburan dan fesyen serta sukan yang ada baik dan buruknya. Pendedahan dan tarikan yang kuat serta berterusan mempengaruhi hati, pemikiran dan sikap remaja terhadap hidup. Aspirasi terhadap hidup juga rendah umpamanya tidak ada perancangan masa depan, berserah kepada nasib dan kurang berusaha untuk membaiki diri.

http://zahirzainudin.blogspot.com/2009/05/senario-gejala-sosial-di-malaysia-4.html

Tuesday, August 11, 2009

Isu-isu Kebajikan

menanti ketibaan anak-anak


menghabiskan masa-masa terluang dengan kawan seusia


kerinduan .........

Isu-isu Kebajikan

Program sukanneka bersama bekas-bekas penagih difelcra belimbing tualak,kuala nerang dengan kerjasama aadk padang terap

program ceramah bersama bekas-bekas penagih


program bersama bekas-bekas penagih

Isu-isu Kebajikan


pasangan cacat anggota badan melangsungkan perkahwinan mereka,walaupun cacat anggota badan tidak menghalang mereka melangsungkan perkahwinan

Friday, July 31, 2009

Isu-isu Kebajikan

Keteguhan seorang insan.

Walaupun tidak sempurna seperti orang lain, mereka juga boleh berjaya dalam hidup.

Ketabahan hati seorang kanak-kanak,walaupun dilahirkan tidak sempurna seperti orang lain


Orang Kurang Upaya (OKU)

Isu-isu Kebajikan

KEMISKINAN
Keadaan ekonomi menyebabkan taraf kemiskinan masih lagi dihantui oleh masyarakat Malaysia masa kini.
Contoh gambar kedaifan masyarakat masa kini di sekitar kawasan pendalaman.

Saturday, July 25, 2009

Kebajikan Sosial Dalam Konteks 1 Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara kebajikan dalam segala aspek pembangunan rakyat yang berterusan dan perkara ini bukan lagi impian atau angan-angan kosong serta telah mendapat pengiktirafan banyak pihak berkenaan perkara ini. Pendekatan Islam sendiri telah menggambarkan secara jelas dan tuntas realiti Malaysia sebagai sebuah negara kebajikan dan hakikat ini tidak perlu dipertikaikan lagi. Prinsip Islam antaranya memperjuangkan asas utama negara kebajikan iaitu kerajaan yang adil dan beramanah; pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif; kehidupan yang berkualiti; dan pembelaan hak kaum wanita dan minoriti di Malaysia. Ini membuktikan bahawa negara telah berjaya memenuhi kehendak dan elemen penting negara kebajikan. Matlamat Perdana Menteri juga yang mahu negara kita berlandaskan 1 Malaysia wajar dikaitkan. "Rakyat didahulukan, percapaian diutamakan".
Sebagai sebuah negara kebajikan yang moden dan berjaya, Malaysia sejak sekian lama telah berjaya menyediakan pendidikan rendah dan menengah secara percuma serta pelbagai insentif, bantuan kewangan dan biasiswa bagi membiayai pelajar di peringkat universiti. Ini tidak termasuk sokongan kewangan dalam bentuk elaun latihan kepada pelatih guru, polis, askar, jururawat dan sebagainya bagi merealisasikan kehendak negara kebajikan dalam usaha kerajaan melahirkan modal insan yang berkualiti.Sejak dahulu lagi golongan miskin, fakir dan kurang upaya (OKU) tidak kira jantina dan bangsa mendapat pembelaan sewajarnya dari kerajaan dalam bantuan kewangan sara hidup, peluang pekerjaan, bantuan pendidikan, perumahan dan perniagaan dan lain-lain dengan pelbagai bentuk skim diwujudkan bagi memastikan golongan ini tidak ditelan arus perdana dan sama-sama berkongsi kemakmuran negara. Kejayaan negara menurunkan indeks kemiskinan di negara kita sudah cukup membuktikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara kebajikan yang cukup berjaya dan terkehadapan dalam usaha membasmi kemiskinan biarpun masalah ini amat subjektif dan relatif di dalam kehidupan seharian.
Dalam konteks negara kebajikan yang sebenar ialah kerajaan yang dipilih perlu berusaha memastikan keselamatan, kepentingan, kemakmuran dan keamanan rakyat terbela serta diberikan keutamaan di mana usaha ini memerlukan sokongan padu dari rakyat untuk menjayakannya. Jika rakyat hanya menjadi pemerhati dan menyerahkan tugas tersebut kepada kerajaan bulat-bulat sahaja tanpa melakukan apa-apa tindakan serta mahu semuanya secara murah dan percuma, sudah tentu negara akan terus mundur, muflis dan tertinggal di belakang. Kata-kata motivasi bekas Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln bahawa "jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tetapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara" wajar dihayati oleh semua pihak dalam perkara ini.

Wednesday, July 22, 2009

What is social work?
*Social workers work with people who use social services to assess and respond to their care requirements. This will usually involve working alongside other professional agencies to ensure that people who use social services receive the support they need.
*Social workers help service users to find solutions to their problems, so that they are able to live more successfully within their communities. Social workers also work with the family and friends of people who use social services.
*Social workers will:
hold the honours or postgraduate degree in social work
have excellent listening skills
be supportive and considerate
have the ability to put people at ease
be able to work well with colleagues and other professionals
possess excellent communication skills
be able to work under pressure and to timescales
know and understand the locality in which they work and be aware of the available resources

What is social Work

;;